Naše produkty 

Poistenie majetku osôb

 Poistenie stavieb, domov, bytov, bytových domov, nebytových priestorov, rekreačných zariadení, chát, garáží

Poistenie domácností a zariadení

Poistenie cenností a skla

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Havarijné poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel  proti havárii, vandalizmu, krádeži či živelným udalostiam  

Životné a úrazové poistenie osôb

Investičné životné poistenie - Kapitálové životné poistenie - Úrazové poistenie detí - Rizikové životné poistenie - Poistenie kritických chorôb

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Poistenie ušlého zárobku

Poistenie zodpovednosti za škody

Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti -  Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a vlastníctva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania - Poistenie zodpovednosti zamestnancov voči zamestnávateľovi - Skupinové rizikové poistenie zamestnancov

Cestovné poistenie

Krátkodobé a celoročné cestovné poistenie pre súkromné a služobné cesty do celého sveta

Skupinové cestovné poistenie pre zamestnancov spoločností

Poistenie rizikových športov a profesií

Poistenie zimných športov

Poistenie podnikateľov a priemyselných rizík

Poistenie budov a majetku firmy - pre prípad živelných udalostí, poškodenia vodou z vodovodných zariadení - Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou,  vandalizmom - Poistenie skiel -  Poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou - Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - Poistenie elektroniky, strojov a zariadení -  Poistenie prepravných rizík - Stavebno - montážne poistenie - Poistenie pohľadávok -  Poistenie ušlého zisku Povinné zmluvné poistenie vozidiel - Flotilové poistenie firemných vozidiel - Havarijné poistenie vozidiel -  Poistenie finančnej straty - EuroGAP - Cestovné poistenie pre manažment spoločností

Poistenie podnikateľskej zodpovednosti za škody spôsobené
3. osobám 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu -Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok - Poistenie dopravcov a prepravcov - Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti - Poistenie zodpovednosti lekárov - Poistenie profesijnej zodpovednosti - Poistenie právnej ochrany - Poistenie finančných rizík a kaucií - Poistenie colných a bankových záruk - Poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií

Produkty pre správcov bytových domov

Poistenie bytových domov

Poistenie zodpovednosti z držby, vlastníctva bytového domu

Poistenie krížovej zodpovednosti medzi vlastníkmi bytov
v bytovom dome

Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone správy

Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone ďalších činností,
ktoré správca vykonáva

Od nás odídete s dobrým pocitom