INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany  spoločnosti GFP, s.r.o.,  Sídlo: Veľká Okružná 2733/59, 010 01  Žilina, IČO: 36 431 419, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ďalej len Nariadenie GDPR).

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:     GFP, s.r.o.

Veľká Okružná 2733/59

010 01  Žilina

 

IČO: 36 431 419

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka č. 16306/L

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Tiež má:

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Práva dotknutej osoby vymedzuje článok 15 a nasl. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len GDPR) a § 19 – § 30 ZoOOÚ.

 1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Dotknutá osoba poskytuje vyššie uvedené osobné údaje za účelom vykonávania finančného poradenstva, poskytovania komplexného finančného servisu  a poradenstva spotrebiteľom, uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta, podpora pri uplatňovaní nárokov z poistných zmlúv a riešení poistných udalostí, vybavovanie sťažností, spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie na základe získaných osobných údajov

                      

 1. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE:

 • poisťovateľ
 • poskytovateľ IT služieb
 • poskytovateľ ekonomických služieb – účtovníctvo, dane
 • SLASPO
 • NBS
 • Advokáti, súdy, exekútori
 • Podriadení finanční agenti

 1. PRÁVNYM ZÁKLADOM PRE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, zákon č. č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, uzatvorenie, správa a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov samostatného finančného agenta a poisťovateľa, s ktorým bola uzatvorená poistná zmluva Dotknutá osoba zároveň vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv SFA voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností SFA je vyššie uvedený SFA oprávnený požadovať od klienta poskytnutie jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podľa § 31 zák.č.186/2009 Z. z. Zároveň je aj bez súhlasu dotknutej osoby tieto údaje oprávnený spracúvať, získavať ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

–  do 10 rokov v prípade osobných údajov, kde je oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutej osoby a to výhradne po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom, t.j. počas povinnej archivácie dokumentov stanovenej osobitnými právnymi predpismi.

Spracúvanie osobných údajov, ktorého účel nie je stanovený podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná je 2 roky po ukončení zmluvného vzťahu alebo ukončenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba svojím podpisom na Zázname z rokovania pred uzatvorením poistnej zmluvy potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.