Naše služby pre Vašu istotu

Ponúkame audit súčasného poistného programu a konzultácie pri jeho optimalizácii. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že poistný program firiem nemusí byť vždy optimálne nastavený, v niektorých prípadoch nie sú dôležité riziká spojené s fungovaním firmy súčasťou poistného krytia.

Poistenie majetku

Poistenie stavieb, domov, bytov, bytových domov, nebytových priestorov, rekreačných zariadení, chát, garáží

Poistenie domácností a zariadení

Poistenie cenností a skla

Poistenie zodpovednosti za škody 

Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti - Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a vlastníctva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania - Poistenie zodpovednosti zamestnancov voči zamestnávateľovi - Skupinové rizikové poistenie zamestnancov

Havarijné poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel proti havárii, vandalizmu, krádeži či živelným udalostiam

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Cestovné poistenie

Krátkodobé a celoročné cestovné poistenie pre súkromné a služobné cesty do celého sveta

Skupinové cestovné poistenie pre zamestnancov spoločností

Poistenie rizikových športov a profesií

Poistenie zimných športov

Životné poistenie

Investičné životné poistenie - Kapitálové životné poistenie - Úrazové poistenie detí - Rizikové životné poistenie - Poistenie kritických chorôb

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Poistenie ušlého zárobku

Poistenie podnikateľov a priemyselných rizík

Poistenie budov a majetku firmy - pre prípad živelných udalostí, poškodenia vodou z vodovodných zariadení - Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou, vandalizmom - Poistenie skiel - Poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou - Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - Poistenie elektroniky, strojov a zariadení - Poistenie prepravných rizík - Stavebno - montážne poistenie - Poistenie pohľadávok - Poistenie ušlého zisku - Povinné zmluvné poistenie vozidiel - Flotilové poistenie firemných vozidiel - Havarijné poistenie vozidiel - Poistenie finančnej straty - EuroGAP - Cestovné poistenie pre manažment spoločností

Poistenie podnikateľskej zodpovednosti za škody spôsobené

3. osobámy

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu -Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok - Poistenie dopravcov a prepravcov - Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti - Poistenie zodpovednosti lekárov - Poistenie profesijnej zodpovednosti - Poistenie právnej ochrany - Poistenie finančných rizík a kaucií - Poistenie colných a bankových záruk - Poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak je to potrebné, následky škody čo najskôr odstráňte. Ešte pred obhliadkou je potrebné zabezpečiť dôkazy, prípadne záznam o nehode. Vždy zabezpečte fotodokumentáciu ešte pred odstránením následkov škody.

Pokúste sa eliminovať prípadné ďalšie škody, ak to dovoľujú okolnosti a nehrozí zranenie osôb.

V prípade vandalizmu privolajte políciu.

Pripravte si informácie: meno poškodeného, miesto škody, dátum a čas škody, čo bolo poškodené a akou príčinou, kontaktné informácie.

Kontaktovať asistenčnú službu Vašej poisťovne.

Správa o nehode:

https://www.skp.sk/pdf/sprava_o_nehode.pdf

tu si môžte stiahnuť tlačivo